Backbord Seite [Seegewässer]

Port side [Coastal water]
Bagbord side [Kystfarvand]
Bâbord [Eaux territoriales]

Rechte Seite [Binnengewässer]

Right side [Inland water]
Højre side [Indvand]
Côté droit [Eaux continentales]

Steuerbord Seite [Seegewässer]

Starboard side [Coastal water]
Styrbord side [Kystfarvand]
Tribord [Eaux territoriales]

Linke Seite [Binnengewässer]

Left side [Inland water]
Venstre side [Indvand]
Côté gauche [Eaux continentales]

Abzweig auf der Backbord Seite [Seegewässer]

Junction on the port side [Coastal water]
Tilknyttet til bagbord side [Kystfarvand]
Embranchement à bâbord [Eaux territoriales]

Abzweig auf der rechten Seite [Binnengewässer]

Junction on the right side [Inland water]
Tilknyttet til højre side [Indvand]
Bifurcation à droite [Eaux continentales]

Abzweig auf der Steuerbord Seite [Seegewässer]

Junction on the starboard side [Coastal water]
Tilknyttet til styrbord side [Kystfarvand]
Embranchement à tribord [Eaux territoriales]

Abzweig auf der linken Seite [Binnengewässer]

Junction on the left side [Inland water]
Tilknyttet til venstre side [Indvand]
Bifurcation à gauche [Eaux continentales]

Fahrwasserspaltung

Splitting of fairway
Spaltning of farvand
Division du chenal

Mitte des Fahrwassers / Ansteuerung

Middle of fairway / Approach
Midfarvandsafmærkning / Indsejling
Centre du chenal / Approches

Großtonne

Superbuoy
Supertønde
Grande bouée

Betonnungsrichtung

Direction of buoyage
Retning for indgående
Direction de balisage

Wechsel der Betonnungsrichtung

Change of the direction of buoyage
Udveksling of indgående
Changement par direction de balisage

Rechtes Ufer, Einfahrtszeichen

Right bank, entry sign
Højre bred, indsejling mærke
Rive droit, signe de entrée

Linkes Ufer, Einfahrtszeichen

Left bank, entry sign
Venstre bred, indsejling mærke
Rive gauche, signe de entrée

Fahrrinnenlage rechtes Ufer

Fairway right bank
Beliggenhed farvand på højre bred
Chenal rive droit

Fahrrinnenlage linkes Ufer

Fairway left bank
Beliggenhed farvand på venstre bred
Chenal rive gauche

Nord-Untiefentonne / -stange

North cardinal mark / pole
Nord kompasafmærkning / -pæl
Bouée / Pêrche cardinal nord

Ost-Untiefentonne / -stange

East cardinal mark / pole
Øst kompasafmærkning / -pæl
Bouée / Pêrche cardinal est

Süd-Untiefentonne / -stange

South cardinal mark / pole
Syd kompasafmærkning / -pæl
Bouée / Pêrche cardinal sud

West-Untiefentonne / -stange

West cardinal mark / pole
Vest kompasafmærkning / -pæl
Bouée / Pêrche cardinal ouest

Einzelgefahrtonne / -stange

Isolated danger mark / pole
Isoleret fareafmærkning
Bouée / Pêrche de danger isolé

Peilung

Bearing
Pejling
Relèvement

Pegel

Water level scale
Målestationer for vandstand
Échelle d'eau

Sonstige Tonnen

Other buoys
Andre afmærkning
Autre bouées

Sonstige Baken

Other beacons
Andre faste sømærker
Autre balises

Angestrahltes Objekt

Illuminated object
Fyrafmærket object
Objet illuminé

Befeuerte Schifffahrtszeichen

Floating lights
Sømærker med lys
Balisage avec voyant

Name und Kennung von Schifffahrtszeichen

Buoy and light description
Betegnelse og fyrkarakter af afmærkning
Nom et identification de la signalisation maritime

Leuchtfeuer

Light
Lysfyr
Balise

Kurslinie mit Kursangabe

Course line with angle
Ledelinie med kursangivelse
Cap avec indication de l'angle de course

Vor- und Hauptsignal im Nord-Ostsee-Kanal

Advance approach and main signal at Kiel Canal
For- og hovedsignal i Kiel-kanalen
Signal pré et principal dans le canal de Kiel

Verkehrstrennungsgebiet

Traffic Seperation Scheme
Trafiksepareringsområde
Dispositif de séparation du trafic

Betonnung besonderes Gebiet

Buoyage of special area
Område med specialafmærkning
Bouée de zone spécial

Sperrgebiet

Restricted area
Område med restriktioner
Zone interdite

Besonderes Gebiet

Special area
Speciel område
Zone spécial

Naturschutzgebiet

Nature reserve
Naturreservat
Réserve naturelle

Wasserskigebiet

Water ski zone
Vandski område
Zone ski nautique